VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť miestni, s.r.o., so sídlom 29. augusta 84, 976 45 Hronec, IČO: 48124729, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č.: 27976/S (ďalej len „Predávajúci” alebo „spoločnosť miestni“), je prevádzkovateľom internetového obchodu www.miestni.sk (ďalej len „e-shop”) a poskytovateľom služieb  na Webovej stránke.
 2. Predávajúci vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti miestni (ďalej len „VOP”), ktoré upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a tretích osôb – Kupujúcich, pri poskytovaní a využívaní služieb Predávajúceho. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Predávajúcim a sú záväzné pre všetkých používateľov e-shopu.
   

II.

VYMEDZENIE POJMOV

 1. Predávajúci je spoločnosť miestni, s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.miestni.sk (e-shop).
 2. Kupujúci je  fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim.
 3. Tovar predstavuje produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.miestni.sk.
  Objednávka je kúpna zmluva (faktúra), na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.

III.

OBJEDNÁVKA

 1. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.miestni.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.
 2. Každá objednávka zákazníkovi môže byť zo strany Predávajúceho pred odoslaním telefonicky overovaná.
 3. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru a to e-mailom na adresu: miestni@miestni.sk. Informácia o vyexpedovaní bude Kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky.
 4. V prípade storna objednávky uvedeného v bode 3 tohto článku, Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet Kupujúceho.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak Kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude Predávajúci neodkladne informovať Kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že Kupujúci už zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet Kupujúceho.
 6. V prípade, že Kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z danej objednávky.
 7. Ak Kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť za záväzne objednaný tovar, má Predávajúci právo pozastaviť vybavovanie ďalších objednávok tohto Kupujúceho, prípadne objednávku odmietnuť.
 8. Predávajúci môže zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný.
   

IV.

ZĽAVY K OBJEDNÁVKE

 1. Pre možnosť využitia zvýhodneného zľavneného nákupu, ponúkaného Predávajúcim platí, že:
  • Kupujúci musí byť registrovaným užívateľom e-shopu
  • Kupujúci použije na nákup Zľavnený kupón
  • každá individuálna poskytnutá zľava má svoju finančnú hodnotu a dátumovú platnosť
  • zľavy sa môžu poskytnúť pre maloobchodný a veľkoobchodný nákup
 2. V prípade, že Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, automaticky celá zľava zaniká a vrátená suma je znížená o celkovú zľavnenú sumu.
   

V.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
  • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi Kupujúci Predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na miestni@miestni.sk , alebo poštou na adresu miestni s.r.o., 29. augusta 84, 976 85 Hronec, spolu s tovarom, kópiou faktúry, formulárom o vrátení/výmene tovaru, podpisom a číslom účtu pre vrátenie peňazí
  • tovar zašle Kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku, prípadne tovar donesie priamo na dohodnutú adresu
  • tovar musí byť v pôvodnom stave, nepoškodený, riadne označený etiketou, v pôvodnom obale.
 2. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale, je označený štítkom a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bez poplatku za dopravu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim.
 3. V prípade, že Kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bodoch 1 a 2 tohto ustanovenia, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.
   

VI.

DODACIE PODMIENKY

 1. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností Predávajúceho a v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby.
 2. Daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) zasiela Predávajúci Kupujúcemu mailom alebo v papierovej forme v zásielke spolu s tovarom.
 3. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

VII.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
  • dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
  • príjemcovia osobných údajov: Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, účtovnej spoločnosti, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade, sú tieto subjekty tretími stranami
  • dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

 1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 3. Doba uchovávania osobných údajov – doba uchovávania osobných údajov nie je priamo stanovená nakoľko závisí od niekoľkých kritérií ako napríklad dobrovoľná registrácia dotknutej osoby na našej webovej stránke, aktivita dotknutej osoby na našej webovej stránke a pod., avšak dotknutá osoba má právo o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej evidujeme, takisto má právo o informáciu, ktoré údaje o nej spracúvame a na aký účel. Osobné údaje spracúvame iba pre účely predvyplnenia objednávkového formuláru, doručenia a evidencie Vašich objednávok a fakturácie.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

 1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií.
 2. Právny základ spracovávania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 3. Doba uchovávania osobných údajov – doba uchovávania osobných údajov nie je priamo stanovená nakoľko závisí od niekoľkých kritérií ako napríklad dobrovoľná registrácia dotknutej osoby na našej webovej stránke, aktivita dotknutej osoby na našej webovej stránke, avšak dotknutá osoba má právo o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej evidujeme, takisto má právo o informáciu, ktoré údaje o nej spracúvame a na aký účel. Osobné údaje spracúvame iba pre účely predvyplnenia objednávkového formuláru, doručenia a evidencie Vašich objednávok a fakturácie a marketingové nástroje ako facebook a zasielanie informačných emailov a prieskumov spokojnosti.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

 1. Účely spracovávania osobných údajov: analýza návštevnosti, obsah košíka, personalizácia reklám, Vaše prihlasovacie údaje, skutočnosť či ste súhlasili alebo nesúhlasili s používaním cookies a pod.
  Cookies sú malé množstvá dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR, časť 7.9 v organizačnej smernici našej dokumentácie)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. 

VIII.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na miestni@miestni.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
   

IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
 3. V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na tel. číslach alebo e-mailom.
   

V Brezne dňa 25.8.2020